Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javne površine na području Grada Opatije za organiziranje manifestacije Advent na Šporeru 2021.

Turistička zajednica grada Opatija temeljem Odluke gradonačelnika Grada Opatije od 28. rujna 2021. g. (klasa: 363-01/21-01/192, ur.br: 2156/01-06-01-21-2) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija od 4. listopada 2021. g. dana 14. listopada 2021. objavljuje

J A V N I P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javne površine
na području Grada Opatije za organiziranje manifestacije

„ADVENT NA ŠPORERU 2021.“

1. Opis

Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za organizaciju manifestacije „Advent na Šporeru 2021.“ koja će se održati u Opatiji, na lokaciji Park Sv. Jakova 1, u razdoblju od 26. studenog 2021. do 02. siječnja 2022. g. uz radno vrijeme

 • radnim danom od minimalno 13:00 sati do 24:00 sata, uz uvjet da se glazba gasi u 23:00 sata
 • vikendima (petak, subota i nedjelja) i blagdanima od 10:00 do 24:00 sata, uz uvjet da se glazba gasi u 23:00 sata
 • odluka o eventualnom produljenju radnog vremena za Badnjak i Novu godinu donijet će se na zahtjev izabranog ponuditelja uz obvezno ispunjene jednog od sljedećih uvjeta, i to:
 • ili da izabrani ponuditelj prethodno ishodi suglasnost gradskog Stožera civilne zaštite
 • ili da suglasnost kojim je omogućeno duže radno vrijeme bude donijeta od strane nacionalnog i/ili županijskog i/ili gradskog Stožera civilne zaštite.

Radno vrijeme se može skratiti ukoliko takav zahtjev bude proizašao iz Odluke nacionalnog i/ili županijskog i/ili gradskog Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama.

Obveze izabranog ponuditelja:

 1. organizirati program glazbenih događanja uz suglasnost Turističke zajednice grada Opatija uz angažiranje izvođača odobrenih od Turističke zajednice grada Opatija i podmirivanje autorske naknade za izvođenje programa s pripadajućim porezima, kao i sve ostale popratne troškove i to:
 • svaki petak, subotu i nedjelju u mjesecima trajanja manifestacije i
 • blagdanima: Badnjak (24.12.), Božić (25.12.), Sv. Stjepan (26.12.), Stara godina – doček Nove godine (31.12.), Nova godina (01.01.);
 1. osigurati razglas i rasvjetu za glazbene programe te prigodnu dekoraciju;
 2. organizirati postavljanje minimalno 2 (slovima: dvije), a najviše 4 (slovima: četiri) adventske kućice kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva s ponudom tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, ali ne i isključivo, kuhano vino, rum, punč, gin, prirodni domaći likeri, razne vrste čajeva, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, hladna i topla jela;
 3. organizirati postavljanje minimalno 2 (slovima: dvije), a najviše 4 (slovima: četiri) pagode od kojih 2 (slovima: dvije) moraju biti prozirne i prigodno uređene s time da prozirne pagode moraju imati linijsku dekorativnu rasvjetu (lampice u toplo bijeloj boji);
 4. neposredno ispred svake adventske kućice postaviti minimalno 2 (slovima: dva), a najviše 4 (slovima: četiri) visoka barska stola sa stolicama;
 5. osigurati zaštitarsku službu tijekom održavanja manifestacije s time da broj angažiranih redara mora biti određen prema broju sudionika ovisno o preporukama za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19,
 6. osigurati uredno odlaganje i odvoz otpada na način da se postave dodatni koševi za smeće koji se moraju prazniti min. 2 x dnevno, moguće i više ukoliko za isto bude postojala potreba;
 7. organizirati tehničke preduvjete za priključenje razglasa na sustav električne energije te snositi troškove utroška električne energije. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o načinu korištenja i plaćanja potrošnje električne energije s Gradom Opatija u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke o izabranom ponuditelju. Postavljeni uvjet predstavlja bitni element ovog pravnog posla;
 8. organizirati čišćenje sanitarija i opskrbu potrošnim materijalom te obvezati se na plaćanje naknade štete za eventualno nastalu štetu u prostoru koji se ustupa. Radi osiguravanja provedbe navedenog izbrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Ustanovom Festival Opatija u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke o izabranom ponuditelju. Postavljeni uvjet predstavlja bitni element ovog pravnog posla;
 9. prijaviti glazbena događanja ZAMP-u i platiti naknade ZAMP-u;
 10. prijaviti održavanje manifestacije nadležnoj policijskoj postaji te Stožeru civilne zaštite. Presliku obavijesti obvezno dostaviti Turističkoj zajednici grada Opatije;
 11. ugovoriti policu osiguranja od odgovornosti za posjetitelje. Minimalna visina osiguranja po štetnom događaju je 100.000,00 kuna;
 12. manifestaciju organizirati sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama te u potpunosti osigurati provođenje istih;
 13. svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost ukoliko je potrebna za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije;
 14. osigurati maksimum provedbe koncepta vodeći računa o atraktivnosti programa u cilju povećanja turističkih dolazaka na manifestaciju, zanimljivoj i raznolikoj ponudi svih vrsta sadržaja na Adventu;
 15. u slučaju donošenja odluke o obustavi manifestacije od strane nacionalnog i/ili županijskog i/ili gradskog Stožera civilne zaštite, izbrani ponuditelj dužan je o svom trošku provesti sve radnje radi obustave manifestacije;
 16. u slučaju kršenja preuzetih obveza od strane izabranog ponuditelja, izabrani ponuditelj dužan je platiti Turističkoj zajednica grada Opatije ugovornu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna za svaki dan kršenja.
 17. u slučaju da izabrani ponuditelj krši i/ili ne ispunjava preuzete obveze, Turistička zajednica grada Opatije ima pravo jednostranog ukidanja odluke o izabranom ponuditelju. Odluka o ukidanju odluke o izabranom ponuditelju stupa na snagu danom donošenja. U navedenom slučaju izabrani ponuditelj nema pravo na novčanu naknadu s bilo kojeg osnova.

Izabranom ponuditelju zabranjeno je postavljanje pagoda, stolova, stolica i/ili druge opreme koje imaju reklamne natpise. Isto je iznimno moguće uz prethodnu suglasnost Turističke zajednice grada Opatija.

2. Prilikom prijave na Javni poziv ponuditelji su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • detaljno opisan koncept manifestacije uz vizualni prikaz i fotografije opreme (adventskih kućica, pagoda i dekoracija);
 • popis izvođača koje će angažirati za realiziranje glazbenog programa manifestacije;
 • troškovnik manifestacije iz kojeg je vidljiv koncept manifestacije i financijska održivost manifestacije;
 • dokaz pravne i poslovne sposobnosti: preslika ili izvornik iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvadak ili izjava ne smiju biti stariji više od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda. Ponuditelj mora biti registriran za organizaciju manifestacija i/ili sličnih javnih događanja te za ugostiteljsku djelatnost;
 • dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti: popis minimalno 3 (slovima: tri) ugovora o uslugama istim ili sličnim kao što je predmet javnog poziva, izvršenim u razdoblju 2016. do 2021. godine, s naznakom vrijednosti usluga, datuma i naziva druge ugovorne strane;
 • izjavu da nemaju dugovanja s bilo kojeg osnova (komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, zakup, naknada za korištenje prostora, zemljišta i dr.) prema Gradu Opatija;
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj (dugovanje s bilo kojeg osnova);
 • bjanko zadužnica potvrđena od javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kuna radi osiguravanja plaćanja dugovanja i/ili nastale štete i/ili kojeg drugog potraživanja prema ponuditelju;
 • uplata jamčevine 15.000,00 kuna koja će se vratiti prilikom sklapanja ugovora odnosno predaje zadužnice;
 • nije dozvoljen prijenos prava (podzakup i/ili korištenje, i/ili bilo koja druga vrsta prijenosa prava) na treće osobe.

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se putem pošte ili predaju osobno u uredu Turističke zajednice grada Opatije, Opatija, V. Nazora 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati, s naznakom za „JAVNI POZIV - ADVENT NA ŠPORERU 2021 - NE OTVARATI!“

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

Posebne napomene:

Turistička zajednica grada Opatije na zahtjev izabranog ponuditelja može donijeti odluku o sufinanciranju glazbenih programa u visini 20.000,00 kuna bruto.

Prijave ponuditelja koji nisu podmirili dospjele tražbine s osnova turističke članarine i/ili turističke pristojbe neće biti uzete u obzir te će iste u slučaju podnošenja biti isključene iz javnog poziva.

3. Odabir će se izvršiti na temelju analize ponuda vodeći računa o sljedećim kriterijima:

 • izvodivost koncepta u programskom i financijskom smislu;
 • atraktivnost uređenja prostora;
 • atraktivnost i raznolikost ponude;
 • atraktivnost programa u cilju povećanja turističkih dolazaka u destinaciju;
 • zastupljenosti posebnih programa,
 • reference i iskustvo u provedbi istih ili sličnih manifestacija.

Odluku o odabiru najboljeg ponuditelja donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatije.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu.

Nakon odluke o izboru najboljeg ponuditelja, sklopiti će se ugovor s izabranim ponuditeljem s kojim će se urediti prava i obveze ugovornih strana, sve sukladno gore navedenim obvezama izabranog ponuditelja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA