JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Opatija

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Opatija

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. i članka 37. stavka 3. Statuta Turističke zajednice grada Opatija („Službene novine PGŽ“ broj 10/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija donesene na sjednici dana 07. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice 
Turističke zajednice grada Opatija
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme 


Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kako slijedi:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, 
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, 
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, prilikom prijave na Javni natječaj, kandidat/kinja prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Opatija, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica. 

Osim posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi članka 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/ica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. 

Nadalje, sukladno odredbama članka 23., stavak 1., 6. i 7. Zakona, direktor/ica turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (stavak 1.), ali na Javni natječaj se može javiti i biti imenovan/a kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad (stavak 6.) jer mu/joj u protivnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. Sukladno odredbi članka 23., stavak 5. Zakona, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. 

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata/kinje, OIB, 
 2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan, 
 2. preslik osobne iskaznice, 
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu:
  • elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,
  • preslik potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Opatija, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisan, 
 6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
 7. dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
 8. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit).

Napomene:

 • Sve gore navedene isprave prilažu se uz prijavu u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. Za slučaj da kandidat/kinja ne dostavi izvornike isprava u za to dodijeljenom roku, smatrat će se da je isti/a povukao/la prijavu. 
 • Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora\ice iz članka 21., stavak 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.
 • U skladu s odredbama članka 24. stavak 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor/ica turističke zajednice ne može biti predsjednik/ica niti član/ica skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (stavak 1.); direktoru/ici turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (stavak 2.); direktor/ica turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (stavak 3.); direktor/ica turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (stavak 4.).

Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave, kao i prijave koje su dostavljene na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija, izvršiti će provjeru i pregled pristiglih prijava na način da će utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Osobe koje podnesu nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave kao i kandidati koji prijave dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, ili koji ne ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja. Kandidat/kinja će biti obaviješten/a o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem elektronske pošte i telefonskim putem, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru u određeno vrijeme smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj. 

Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Javnog natječaja.

Turističko vijeće glasovanjem na sjednici donosi odluku o izboru kandidata/kinje i imenuje izabranog kandidata/kinju za direktora/icu Turističke zajednice grada Opatija na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

Kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom o rezultatima natječaja i donesenoj Odluci o imenovanju direktora/ice u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora/ice. 

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata za direktora/icu po raspisanom natječaju te poništiti Javni natječaj. 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja je 10 (deset) dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj Internet stranici Turističke zajednice grada Opatija https://www.visitopatija.com/tz-opatija/novosti-s259 i objave obavijesti o Javnom natječaju u javnom glasilu „Novi list“. 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora/direktorice“ na adresu: 

Turistička zajednica grada Opatija
Ul. Vladimira Nazora 3
51410 Opatija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. travnja 2022. godine, odnosno 10 (deset) dana od dana objave Javnog natječaja na službenoj Internet stranici Turističke zajednice grada Opatija https://www.visitopatija.com/tz-opatija/novosti-s259

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

U Opatiji, 11. travnja 2022. godine

Predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija

Fernando Kirigin, mag. oec.