Upravljanje

Upravljanje

Turistička zajednica grada Opatija osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Opatiji na adresi Vladimira Nazora 3.
Turistički ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice grada Opatija čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.
 
Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
 
Predsjednik Turističke zajednice grada Opatija
 
Dužnost predsjednika Turističke zajednice grada Opatija obavlja gradonačelnik Opatije gdin Fernando Kirigin.
 
Zadaće predsjednika:
1. predstavlja Zajednicu,
2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću.

Skupština Turističke zajednice grada Opatija
 
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

Skupština turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

Skupština turističke zajednice nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ grada Opatija:
 

ČLAN ZAJEDNICE

Ime i prezime člana Skupštine

1

Liburnia riviera hoteli

  1. Klaudio Šegarić

  2. Ana Tičinović

  3. Esma Smajić Bajrić

  4. Mladen Kapović

  5. Dominik Pažin

2

Milenij hoteli

     6. Hrvoje Perčić

     7. Jelena Radmanović

     8. Bojan Kamenjašević

3

Katarina Line

      9. Olivera Lesinger

     10. Goran Biljaković

     11. Zdenka Železnik

     12. Arno Srok

4

Predstavnici privatnog

smještaja

     13. Vladislav Vivoda

    14. Mirko Bulić

    15. Damir Kramer

5

GH Adriatic

    16. Grazia Kožul

6

Miramar

    17. Kristina Bukovac

7

Villa Kapetanović

    18. Davor Kapetanović

8

Da Riva

    19. Tina Nahmijas

9

Preko ugostiteljstvo

    20. Stjepan Dunatov

10

Auro Domus

    21. Loris Dessardo

11

Thalassotherapia

    22. Sandra Martinčić

13

Parkovi

    23. Ivan Bilobrk

     14

  Luminor Hotel Collection d.o.o.      24. Marko Mogorović

 
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija
 
Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.
 

Turističko vijeće turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turističko vijeće:

FERNANDO KIRIGIN

Predsjednik,

Gradonačelnik Grada Opatije

1

Igor Nekić

Liburnia Riviera Hoteli

2

Lazarela Komlen

Milenij hoteli

3

Damir Nahmijas

Turistička agencija Da Riva

4

Daniel Hauptfeld

Katarina Line

5

Kruno Kapetanović

Vila Kapetanović d.o.o.

6

Sandra De Jong

privatni iznajmljivač

7

Sandra Martinčić

Thalassotherapia

8

Mauricio Počekaj

Obrtnička komora Opatija