Upute za plaćanje paušala turističke pristojbe

Upute za plaćanje paušala turističke pristojbe

Privatni iznajmljivači plaćaju turističku pristojbu u paušalnom iznosu. 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u 2023. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za grad Opatija iznosi 350,00 kn (46,45 eur) za osnovni i pomoćni krevet.

Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:

- 1. rata do 31. srpnja
- 2. rata do 31. kolovoza
- 3. rata do 30. rujna

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. godinu biti će moguće preuzeti iz sustava eVisitor.

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača
Primatelj: TZG Opatija - turistička pristojba
Broj računa primatelja - IBAN: HR3310010051730204745
Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Plaćanje turističke pristojbe za 2023. godinu (1., 2. ili 3. rata)