Pravni okvir

Pravni okvir

Akti TZ grada Opatija

Statut Turističke zajednice grada Opatija

Zakoni i podzakonski akti

a. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) 
1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_121_2998.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3233.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_15_253.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_65_1289.html

b. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html
1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2325.html
2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html
3. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_122_3020.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_9_210.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_61_1972.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2347.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_36_831.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_89_1907.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_146_2964.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_141_2988.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3096.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_704.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3240.html

c. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1395.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2188.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_158_3308.html
1. Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13);
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_99_2240.html
2. Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2190.html
3. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09, 36/11)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3383.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_36_832.html
4. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_113_2856.html
5. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2324.html
6. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09, NN 146/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2323.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_146_3117.html