Javni poziv za organiziranje manifestacije „ADVENT NA ŠPORERU 2022.“

Turistička zajednica grada Opatija temeljem Odluke gradonačelnika Grada Opatije i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija objavljuje Javni poziv

Turistička zajednica grada Opatija temeljem Odluke gradonačelnika Grada Opatije od 12. listopada 2022. g. (klasa: 363-01/22-01/186, ur.br: 2170-12-03/01-22-1) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija od 10. listopada 2022. g. dana 27. listopada 2022. objavljuje

J A V N I P O Z I V
za organiziranje manifestacije
„ADVENT NA ŠPORERU 2022.“

1. Opis
Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za organizaciju manifestacije „Advent na Šporeru 2022.“ koja će se održati u Opatiji, na lokaciji Park Sv. Jakova 1, u razdoblju od 25. studenog 2022. do 08. siječnja 2023. g. uz radno vrijeme

 • radnim danom od minimalno 13:00 sati do 24:00 sata, uz uvjet da se glazba gasi u 23:00 sata;
 • vikendima (petak, subota i nedjelja) i blagdanima od 10:00 do 24:00 sata, uz uvjet da se glazba gasi u 23:00 sata;
 • za Badnjak (24.12.) i za Staru godinu - doček Nove godine (31.12.) produženo radno vrijeme do 03:00 sata narednog dana. Radno vrijeme može biti i duže sukladno preporuci gradonačelnika Grada Opatije o produženom radnom vremenu ugostiteljskih i trgovačkih objekata prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Obveze izabranog ponuditelja:

 1. svakog dana tijekom trajanja manifestacije organizirati program glazbenih događanja uz suglasnost Turističke zajednice grada Opatija uz angažiranje izvođača odobrenih od Turističke zajednice grada Opatija i podmirivanje autorske naknade za izvođenje programa s pripadajućim porezima, kao i sve ostale popratne troškove;
 2. osigurati razglas i rasvjetu za glazbene programe te prigodnu dekoraciju;
 3. organizirati postavljanje minimalno 2 (slovima: dvije), a najviše 4 (slovima: četiri) adventske kućice kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva s ponudom tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, ali ne i isključivo, kuhano vino, rum, punč, gin, prirodni domaći likeri, razne vrste čajeva, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, hladna i topla jela;
 4. organizirati postavljanje minimalno 2 (slovima: dvije), a najviše 4 (slovima: četiri) pagode od kojih 2 (slovima: dvije) moraju biti prozirne i prigodno uređene s time da prozirne pagode moraju imati linijsku dekorativnu rasvjetu (lampice u toplo bijeloj boji);
 5. neposredno ispred svake adventske kućice postaviti minimalno 2 (slovima: dva), a najviše 4 (slovima: četiri) visoka barska stola sa stolicama;
 6. osigurati zaštitarsku službu tijekom održavanja manifestacije;
 7. osigurati uredno odlaganje i odvoz otpada na način da se postave dodatni koševi za smeće koji se moraju prazniti minimalno 2 (slovima: dva) puta dnevno, moguće i više ukoliko za isto bude postojala potreba i/ili na zahtjev Turističke zajednice grada Opatija;
 8. organizirati tehničke preduvjete za priključenje razglasa na sustav električne energije te snositi troškove utroška električne energije. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o načinu korištenja i plaćanja potrošnje električne energije s Gradom Opatija u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke o izabranom ponuditelju. Postavljeni uvjet predstavlja bitni element ovog pravnog posla;
 9. osigurati čišćenje i opskrbu potrošnim materijalom sanitarnog prostora u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“, a koji će sanitarni prostor koristiti posjetitelji manifestacije, kao i organizirati unutarnji nadzor objekta Umjetničkog paviljona „Juraj Šporer“ od strane licencirane zaštitarske službe s minimalno 1 (slovima: jednom) osobom prisutnom u objektu tijekom cijelog vremenskog perioda korištenja. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke o izabranom ponuditelju sklopiti ugovor s Ustanovom Festival Opatija, a kojim ugovorom će biti određene sve prethodno navedene obveze izabranog ponuditelja za korištenje sanitarnog prostora. Za štetu koja eventualno nastane za vrijeme manifestacije u prostoru Umjetničkog paviljona „Juraj Šporer“ odgovoran je izabrani ponuditelj. Sklapanje ugovora s Ustanovom Festival Opatija u određenom roku predstavlja bitan element ovog pravnog posla.
 10. prijaviti glazbena događanja ZAMP-u i platiti naknade ZAMP-u;
 11. prijaviti održavanje manifestacije nadležnoj policijskoj postaji. Presliku obavijesti obvezno dostaviti Turističkoj zajednici grada Opatije;
 12. ugovoriti policu osiguranja od odgovornosti za posjetitelje. Minimalna visina osiguranja po štetnom događaju je 100.000,00 kuna;
 13. svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost ukoliko je potrebna za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije;
 14. osigurati maksimum provedbe koncepta vodeći računa o atraktivnosti programa u cilju povećanja turističkih dolazaka na manifestaciju, zanimljivoj i raznolikoj ponudi svih vrsta sadržaja na Adventu;
 15. u slučaju kršenja preuzetih obveza od strane izabranog ponuditelja, izabrani ponuditelj dužan je platiti Turističkoj zajednica grada Opatije ugovornu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna za svaki dan kršenja;
 16. u slučaju da izabrani ponuditelj krši i/ili ne ispunjava preuzete obveze, Turistička zajednica grada Opatije ima pravo jednostranog ukidanja odluke o izabranom ponuditelju. Odluka o ukidanju odluke o izabranom ponuditelju stupa na snagu danom donošenja. U navedenom slučaju izabrani ponuditelj nema pravo na novčanu naknadu s bilo kojeg osnova;
 17. u slučaju uvođenja epidemioloških mjera manifestaciju organizirati u skladu s njima te u potpunosti osigurati provođenje istih. U slučaju donošenja odluke o obustavi manifestacije od strane nacionalnog i/ili županijskog i/ili gradskog Stožera civilne zaštite, izbrani ponuditelj dužan je o svom trošku provesti sve radnje radi obustave manifestacije;
 18. snositi troškove utroška električne energije za potrebe pružanja ugostiteljskih usluga i drugih potreba provedbe programa temeljem stvarnog utroška na osnovi očitanja brojila od strane Grada Opatija, a koje će se izvršiti prije početka programa i nakon završetka istoga.

Izabranom ponuditelju zabranjeno je postavljanje pagoda, stolova, stolica i/ili druge opreme koje imaju reklamne natpise. Isto je iznimno moguće uz prethodnu suglasnost Turističke zajednice grada Opatija.

2. Prilikom prijave na Javni poziv ponuditelji su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • detaljno opisan koncept manifestacije uz vizualni prikaz i fotografije opreme (adventskih kućica, pagoda i dekoracija);
 • popis izvođača koje će angažirati za realiziranje glazbenog programa manifestacije;
 • troškovnik manifestacije iz kojeg je vidljiv koncept manifestacije i financijska održivost manifestacije;
 • dokaz pravne i poslovne sposobnosti: preslika ili izvornik iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvadak ili izjava ne smiju biti stariji više od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda. Ponuditelj mora biti registriran za organizaciju manifestacija i/ili sličnih javnih događanja te za ugostiteljsku djelatnost;
 • dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti: popis minimalno 3 (slovima: tri) ugovora o uslugama istim ili sličnim kao što je predmet javnog poziva, izvršenim u razdoblju 2017. do 2022. godine, s naznakom vrijednosti usluga, datuma i naziva druge ugovorne strane;
 • izjavu da nemaju dugovanja s bilo kojeg osnova (komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, zakup, naknada za korištenje prostora, zemljišta i dr.) prema Gradu Opatija;
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj (dugovanje s bilo kojeg osnova);
 • bjanko zadužnica potvrđena od javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kuna radi osiguravanja plaćanja dugovanja i/ili nastale štete i/ili kojeg drugog potraživanja prema ponuditelju od strane Turističke zajednice grada Opatija, Ustanove Festival Opatija, Grada Opatije, tvrtke Parkovi d.o.o. Opatija i drugih gradskih službi;
 • uplata jamčevine 15.000,00 kuna koja će se vratiti prilikom sklapanja ugovora uz uvjet da je prethodno predana bjanko zadužnica. Ponuditeljima koji nisu odabrani bit će izvršen povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana odabira najboljeg ponuditelja kandidata ili odluke poništenju javnog poziva;
 • nije dozvoljen prijenos prava (podzakup i/ili korištenje, i/ili bilo koja druga vrsta prijenosa prava) na treće osobe.

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se putem pošte ili predaju osobno u uredu Turističke zajednice grada Opatije, Opatija, V. Nazora 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati, s naznakom za „JAVNI POZIV - ADVENT NA ŠPORERU 2022 - NE OTVARATI!“

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

Posebne napomene:

Turistička zajednica grada Opatije na zahtjev izabranog ponuditelja može donijeti odluku o sufinanciranju glazbenih programa u visini 20.000,00 kuna bruto.

Prijave ponuditelja koji nisu podmirili dospjele tražbine s osnova turističke članarine i/ili turističke pristojbe neće biti uzete u obzir te će iste u slučaju podnošenja biti isključene iz javnog poziva.

3. Odabir će se izvršiti na temelju analize ponuda vodeći računa o sljedećim kriterijima:

 • izvodivost koncepta u programskom i financijskom smislu;
 • atraktivnost uređenja prostora;
 • atraktivnost i raznolikost ponude;
 • atraktivnost programa u cilju povećanja turističkih dolazaka u destinaciju;
 • zastupljenosti posebnih programa,
 • reference i iskustvo u provedbi istih ili sličnih manifestacija.

Odluku o odabiru najboljeg ponuditelja donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatije.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu.

Nakon odluke o izboru najboljeg ponuditelja, sklopiti će se ugovor s izabranim ponuditeljem s kojim će se urediti prava i obveze ugovornih strana, sve sukladno gore navedenim obvezama izabranog ponuditelja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA