Natječaj za primanje u radni odnos - stručni suradnik

Radni odnos na određeno na puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika

Natječaj za primanje u radni odnos - stručni suradnik

Na temelju članka 37., 39. i 41. Statuta Turističke zajednice grada Opatije, (SN PGŽ 10/20), članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Turističke zajednice grada Opatija, a u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Turistička zajednica grada Opatija (u daljnjem tekstu TZGO) objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIMANJE U RADNI ODNOS NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME
DO POVRATKA PRIVREMENAO NENAZOČNOG RADNIKA

ZA RADNO MJESTO

„STRUČNI SURADNIK“
(1 izvršitelj/ica – m/ž)

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

I. Uvjeti:

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);
 • najmanje 1 godina radnog iskustva;
 • znanje jednog stranog jezika;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici,
 • probni rad 3 mjeseca

II. Vrsta zaposlenja:

 • predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – do povratka privremeno nenazočnog radnika.
 • puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

III. Opis poslova i odgovornosti:

 • sudjelovanje u svim aktivnostima vezenih uz turističku promociju;
 • predlaganje i sudjelovanje u izradi svih promidžbenih materijala te pravovremena nabava istih;
 • zaprimanje zahtjeva, odgovaranje na njih i davanje naloga informatoru za distribuciju promidžbenih materijala;
 • poticanje i sudjelovanje u stvaranju i promociji turističkih proizvoda;
 • sudjelovanje u organizaciji prihvata studijskih grupa novinara i agenata te analiziranje učinaka njihovih boravaka;
 • priprema, izrada i distribucija turističkih informacija turističkim novinarima i partnerima u inozemstvu;
 • sudjelovanje u provođenju svih manifestacija;
 • koordiniranje sve aktivnosti s turističkim subjektima;
 • podnošenje izvješća o izvršenim aktivnostima;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora.

IV. Poželjna znanja i kompetencije:

 • znanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu;
 • komunikativnost i susretljivost u radu sa strankama;
 • sustavnost i metodičnost u radu;
 • sposobnost praćenja poslova prema zadanim rokovima;
 • marljivost, proaktivnost i inicijativa u radnim procesima;
 • sklonost usvajanju novih znanja i vještina;
 • sklonost timskom radu te obazrivost i susretljivost prema kolegama u timu i uredu.

V. Prijava na natječaj mora obvezno sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje;
 • OIB;
 • adresu;
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte;
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj;
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu;
 • vlastoručni potpis kandidata/kinje.

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • preslik osobne iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi: izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema (elektronički zapis/ potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili izdanog putem sustava e- građani);
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
 • isprave iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje 1 godinu radnog iskustva - izvornik ili preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslik Ugovora o radu, rješenja, i druga isprava)
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indexa);
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indexa).

Napomene:

 • Sve gore navedene isprave prilažu se uz prijavu u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. Za slučaj da kandidat/kinja ne dostavi izvornike isprava u za to dodijeljenom roku, smatrat će se da je isti/a povukao/la prijavu;
 • Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi;
 • Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe;
 • Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1);
 • Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave, kao i prijave koje su dostavljene na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave;
 • Osobe koje podnesu nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave kao i kandidati koji prijave dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, ili koji ne ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj;
 • Odabrani kandidat/-kinja ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje počevši od dana sklapanja ugovora o radu.

TZGO će provesti administrativnu provjeru pristiglih prijava, nakon čega će se održati usmeni razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja. Razgovor s kandidatima čini sastavni dio postupka odabira kandidata. Na usmenom razgovoru provesti će se testiranje stručnog znanja i kompetencija. O terminu usmenog razgovora, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru u određeno vrijeme smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj, Turistička zajednica grada Opatije zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata za radno mjesto po raspisanom natječaju te poništiti Javni natječaj.

VII. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja je 8 (osam) dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj Internet stranici Turističke zajednice grada Opatija i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na stranicama Turističke zajednice grada Opatije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. travnja 2023. Rok za podnošenje prijave istječe dana 13.04. 2023 g.

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto stručni suradnik“ na adresu:

Turistička zajednica grada Opatija
Ul. Vladimira Nazora 3
51410 Opatija.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.