Skupština Turističke zajednice grada Opatija

Dnevni red 3. sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Opatija

Skupština Turističke zajednice grada Opatija

U četvrtak, 28. ožujka 2019. g. u Remisens Premium Grand Hotelu Palace, dvorana Maria, s početkom u 10,00 sati održat će se 3. sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Opatija uz sljedeći

D n e v n i   r e d 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Skupštine TZG Opatija 

2. Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Opatija za 2018. g.

3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice grada Opatija za 2018. g. 

4. Usvajanje 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2019. g.

5. Razno